Ülkemizde; yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması, su kirlenmesinin önlenmesi, su kalitesinin korunması, atıksuların deşarjını kontrol altında tutmak amacı ile, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Numune Alma ve Analiz Metotları Tebliği”, “İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik”, “Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği”, “Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” uygulanmaktadır.

Laboratuvarımızda Su – Atıksu numune alımlarında “TS EN ISO 5667-3 Su Kalitesi- Numune Alma- Bölüm-3: Su Numunelerinin Muhafaza, Taşıma ve Depolanması İçin Kılavuz” (Ek-2) esas alınır.

Laboratuvarımızda “Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği” ne göre aşağıda belirtilen parametrelerin ölçümü, analizi ve raporlanması konusunda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’dan TS EN ISO/IEC 17025 standardına uygun olarak akredite olması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ”Laboratuvar Yeterlilik Belgesi” alarak, ‘‘Çevre Ölçüm ve Analizleri Yeterlik Yönetmeliği’’ nin Madde 19 kapsamında sertifikalandırığı personeller ile Su ve Atıksu Numune Alımı, Su ve Atıksu Analizleri ve raporlaması gerçekleştirilmektedir.

Gerçekleştirdiğimiz Ölçüm ve Analizler
• Balık biyodeneyi (ZSF) Tayini Su Kirliliği Kontrolu-Zehirlilik Deneyleri-Kısım 1
• Askıda Katı Madde (AKM) Tayini
• Çökebilir Katı Madde Tayini
• Toplam Çözünmüş Katı Madde Tayini
• Toplam Katı Madde Tayini
• Aktif, Bakiye, Bağlı, Serbest ve Toplam Klor (Cl) Tayini
• Fenol, Fenollerin Tayini
• Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini
• Krom +6 Tayini
• Toplam Fosfor, Fosfat Fosforu (Organik ve İnorganik Fosfor), Orto Fosfat, Fosfat (Çözünebilir Reaktif Fosfor),
• Bor (B), Sodyum (Na), Magnezyum (Mg),Alüminyum (Al), Fosfor (P), Potasyum (K), Kalsiyum (Ca), Vanadyum (V), Krom (Cr), Demir (Fe), Mangan (Mn), Kobalt (Co), Nikel (Ni), Bakır (Cu), Çinko (Zn), Arsenik (As), Selenyum(Se), Molibden (Mo), Platin (Pt), Gümüş(Ag),Kadmiyum (Cd), Antimon (Sb), Baryum (Ba), Civa (Hg), Kurşun (Pb), Kalay (Sn), Berilyum (Be), Lityum (Li), Talyum (Tl), Stronsiyum (Sr), Kükürt (S), Titanyum (Ti), Rodyum (Rd)
• Toplam Kjeldahl Azotu, Organik Azot Tayini
• Sülfür Tayini
• Toplam, Kompleks, Serbest Siyanür (CN) Tayini
• Yağ ve Gres Tayini
• Amonyum/Amonyum Azotu Tayini
• Amonyak/Amonyak Azotu Tayini
• Toplam Azot (N) Tayini
• Yüzey Aktif Madde (MBAS), Deterjan Tayini
• Çözünmüş Oksijen Tayini
• Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOİ) Tayini
• Sülfat, Nitrat, Nitrat Azotu, Nitrit, Nitrit Azotu, Orto Fosfat, Fosfat Fosforu, Bromür, Klorür, Sülfit, Florür
• Işık Geçirgenliği Tayini