4857 sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu, 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun, 3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu,5544 Sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve Uygulamaları hususunda yapılması gereken yükümlülüklerin ve işverene verimlilik kazandıracak etkin sistemlerin kurulmasını sağlar,

Siz, işveren ve yöneticilerin, bu yükümlülükler çerçevesinde, mevcut ve yeni süreçlere adaptasyonlarını hızlandırarak, mevzuatın yanlış yorumlanması ve zamanlama hataları sonrasında firmanızın idari yaptırımlarla işgücü maliyetlerinin artmasını engelleriz.